مباحث مربوط به کامپیوتر و سیستم عامل

برگشت به تالار اصلی

خوش آمدی میهمان

 نام گفتگو / شروع کننده گفتگو

  vc

eng_vc@yahoo.com

user offline

تاریخ عضویت

محل سکونت
ایران

 

تاریخ: 8/3/1389     ساعت: 16:25:31

نمونه سوال تستی ICDL درجه یک

1.     برای چاپ محدوده انتخاب شده از کدام گزینه پنجره Print استفاده می‌شود؟

الف) Page Range          ب) Selection    ج) Current Page          د) Even Page

2.     برای نوشتن سرصفحه و پاصفحه صفحات زوج و فرد به‌طور متفاوت از کدام گزینه پنجره Page Setup استفاده می‌کنیم؟

الف) Different First Page                     ب) Different All Page

ج) Different Odd And Even    د) گزینه‌های الف و ب

3.     جهت یافتن عبارات و کلمات مشخص در یک سند کدامیک از دستورات زیر استفاده می‌شود؟

الف) Find          ب) Change       ج) Replace      د) Search

4.     برای اعمال تورفتگی به یک پاراگراف کدامیک از روشهای زیر استفاده می‌شود؟

الف) استفاده از خط‌کش عمودی                     ب) استفاده از پنجره Font

ج) استفاده از پنجره Paragraph      د) استفاده از پنجره Table

5.     کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) توسط کادر محاوره‌ای Paragraph می‌توان نوع کادر دور صفحه را تعریف کرد.

ب) توسط کادر محاوره‌ای Border And Shading می‌توان نوع کادر دور صفحه را تعریف کرد.

ج) توسط کادر محاوره‌ای Columns می‌توان نوع کادر دور صفحه را تعریف کرد.

د) همه موارد

6.     به چه منظور در فایلها از Book Mark استفاده می‌نمائیم؟

الف) ایجاد صفحه جدید جهت ارجاع سریع        ب) ایجاد نشانه‌هایی در مکانهای مختلف به‌منظور ارجاع سریع

ج) ایجاد پاورقی جدید جهت ارجاع سریع          د) همه موارد

7.     انتخاب کدام گزینه از کادر محاوره‌ای Delete Cells باعث حذف کل سطر‌های حاوی خانه‌های انتخاب شده است؟

الف) Delete Entire Row           ب) Delete Entire Column  ج) Shift Cells Left            د) Shift Cells Right

8.     کار دکمه  
 
 در نوار ابزار Tables And Borders از ترکیب کدام دکمه‌ها استفاده می‌شود؟

الف) تغییر ضخامت خطوط جدول ب) حذف خطوط جدول    ج) تغییر قالب بندی جدول     د) رسم خطوط اضافی

9.     برای حذف یا اضافه کردن قسمت Task Pane از ترکیب کدام دکمه ها استفاده می‌شود؟

الف) Ctrl+F1    ب) Alt+F1        ج) Ctrl+F2       د) Alt+F2

10. قبلاً برای یک سمبل کلید میان بر تعریف شده باشد، در کادر ....... مشاهده می‌شود؟

الف) Commands                       ب) Press New Shortcut Key

ج) Symbol                    د) Current Keys

EXCELL

11. چنانچه بخواهیم نمودار در همان کاربرگی که اطلاعات وجود دارد درج شود از کدام دکمه‌ها استفاده می‌شود؟

الف) As A New Sheet  ب) As Picture  ج)  As Object  د) As New Chart

12. برای شکسته شدن متن در خانه‌های Excel از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) Merge Cell          ب) Wrap Text  ج) Align Center          د)نمی‌توان‌متن‌را‌شکست

13. جهت فعال نمودن اولین سلول یک کاربرگ از کدام کلید ترکیبی استفاده می‌شود؟

الف) Ctrl+ Home         ب) Ctrl+ H       ج) Ctrl+1         د) موارد الف و ج

14. با استفاده از فرمول[D:\Ali.Xls] Sheet3!B3 چه عملی می‌توان انجام داد؟

الف) محتوای سلول B3 از Sheet3 فایل جاری به فایل Ali منتقل می‌شود

ب) امکان استفاده از محتوای سلول B3 از Sheet3 فایل Ali.Xls فراهم می‌شود.

ج) محتوای فایل جاری با Ali  ادغام می‌گردد.

د) هیچ کدام 

15. اگر بر روی یک سلول که در زیر لیستی از عبارات قرار دارد راست کلیک نماییم انتخاب این دستور موجب می‌شود که Excel لیستی از تمام عبارات وارده در ستون را به نمایش بگذارد؟

الف) Auto Correct       ب) Auto Complete      ج) Special        د) Fill

16. نتیجه تابع روبرو چیست؟                   =Count (12,Ali,"12",3)

الف) 4   ب) 3     ج) 2      د) 1

17. برای نمایش اعداد با نماد علمی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) General    ب) Text            ج) Special        د) Scientific

18. برای مرتب کردن یک لیست بر اساس حروف الفبا از کدام ویژگی Excel می‌توان استفاده کرد؟

الف) Auto Correct       ب) Average     ج) Sort د) Subtotals

19. در پنجره Chart Option و قسمت Data Labels انتخاب گزینه Value باعث می شود:

الف) نمایش مقدار دقیق هر ستون در بالای آن    ب) نمایش جدول داده‌ها

ج) نمایش راهنمای نمودار                د) نمایش خطوط شبکه

20. کدام عبارت در مورد گزینه Print Quality از پنجره Page Setup صحیح است؟

الف) درصد بزرگ‌نمایی چاپ را تعیین می‌کند       ب) برای تنظیم سرصفحه و پاصفحه بکار می‌رود

ج) کیفیت چاپ را تعیین می‌کند                       د) حاشیه کاغذ را تنظیم می‌کند

             ACCESS

21. بر روی کدامیک از انواع فیلدهای زیر می‌توان ایندکس ایجاد کرد؟

الف) data          ب) Hyperlink   ج) Look Up Wizard     د) Memo

22. مجموعه‌ای از اطلاعات درباره یک موضوع چه نام دارد؟

الف) جدول          ب) بانک اطلاعاتی ج) رکورد            د) فیلد

23. برای نمایش عبارتی در شروع هر صفحه گزارش آن را در قسمت ........... قرار می‌دهیم؟

الف) Page Header        ب) Form Header         ج) Page Footer            د) Form Footer

24. کدام یک از اجزای پایگاه مانند فیلتر عمل می‌کند؟

الف) Table        ب) Form           ج) Report        د) Query

25. در پنجره Design View کدام قسمت برای تعیین نوع فیلدها استفاده می‌شود؟

الف) Primary Key         ب) Data Type   ج) Description د) Field Name

26. کدام گزینه از حالتهای نمایش فرم می‌باشد؟

الف) Design View         ب) Form View  ج) Data Sheet View     د) همه موارد

27. کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

الف) Auto Report امکان انتخاب فیلدهای موردنظر از جدول یا پرس‌و‌جوی منبع اطلاعات را فراهم می‌کند.

ب) Auto Report به دو روش ستونی و جدولی گزارش ایجاد می‌کند.

ج) گزارش ایجاد شده به روش Auto Report را می‌توان در نمای طراحی تکمیل کرد.

د) Auto Report تمام فیلدهای جدول یا پرس‌وجوی منبع اطلاعات را در گزارش درج می‌کند.

28. مشخصه default value چه چیزی را تعیین می‌کنند؟

الف) قانون اعتبار  ب) طول داده        ج) نوع داده         د) مقدار پیش‌فرض

29. فرمت فایلهای ذخیره شده در Access ............ می‌باشد؟

الف) Dbs           ب) Dbf  ج) Mdb            د) Doc

30. در کدام نما می‌توان ساختار Query را نمایش داد؟

الف) Data Sheet View  ب) Design View           ج) Query Wizard         د) هیچکدام

POWER POINT

31. از کدام گزینه جهت درج توضیحات بیشتر در اسلاید استفاده می‌شود؟

الف) Footnote  ب) Header & Footer   ج) Comment    د) Duplicate Slide

32. کدام گزینه از روش‌های نمایش اسلاید بشمار می‌آید؟

الف) Template  ب) Existing      ج) Note Page   د) View

33.  کدام گزینه برای تعیین کاربرد اسلایدهای جدید قابل استفاده است؟

الف) Slide Format        ب) Slide Layout           ج) Slide Transition      د) Slide Design

34. کدام گزینه برای سایه‌دار کردن متن استفاده می‌شود؟

الف) under line ب) bold            ج) shadow        د) font size

35. کدام فرمان امکان درج تصویر در اسلاید را فراهم می کند؟

الف) Insert ®Insert Slide                   ب)Insert ® Slide From Files

ج) Insert ® Picture                د) Tools ®Insert Slide

36. کدام گزینه جز روش‌های اجرای یک نمایش برای مخاطبین به‌شمار نمی‌رود؟

الف) استفاده از پروژکتور اورهد                    ب) اجرای نمایش به کمک یک کامپیوتر شخصی

ج) اجرای نمایش به کمک پروژکتور دیجیتال      د) اجرای نمایش به کمک دستگاه ویدئو

37. کاربرد فرمان Rehearse Timing چیست؟

الف) آزمودن اصوات اضافه شده به نمایش       ب)آزمودن‌نحوه‌اجرا انیمیشن‌‌های‌اضافه‌شده‌به‌نمایش

ج) آزمودن عملکرد صحیح فراپیوندها  د) آزمودن زمان‌بندی اجرای نمایش

38. اجرای نمایش برای مخاطب در کدام نما انجام می‌شود؟

الف) Slide Show            ب) Slide Sorter            ج) Normal        د) Out Line

39. برای درج یک جعبه متن در اسلاید چگونه عمل می‌کنیم؟

الف) Insert®Text Box            ب) Insert® Object     ج) Insert® Picture® From File        د) موارد الف و ج

40. دکمه معادل برای ذخیره اسلایدها کدام است؟

الف) Ctrl+S      ب) Ctrl+N        ج) Ctrl+Y        د) Ctrl+F

 

 

پاورقی: نوشتن، بیرون جهیدن از صف مردگان است.

 

 

برگشت به ابتدای صفحه


Kavosh Co. © 2006 - 2018 | Privacy Policy
 
 
 
Zapatillas nike zapatillas reebok nike air max blancas ropa abercrombie gafas ray ban zapatillas under armour gafas de sol ray ban Gafas carrea new balance hombre botas futbol zapatillas asics new balance mujer zapatos casuales Zapatillas air jordan nike sb nike corte zapatillas vans zapatos timberland zapatillas sport